Etický kodex

E-linka důvěry je bezplatná služba, analogická telefonické krizové intervenci - je realizována specifickou formou chatu na www.iporadna.cz

E-linka důvěry umožňuje poskytovat prostřednictvím Internetu bezprostřední kontakt a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.

Tuto službu poskytuje občanské sdružení InternetPoradna.cz ve spolupráci s jednotlivými linkami důvěry. Odbornou pomoc poskytují a odborně garantují vybraní a k tomu vyškolení pracovníci linky důvěry z místa svého pracoviště - na uvedených webových stránkách. Pracovníci linky důvěry mají ve vztahu ke klientům e-linky důvěry stejné povinnosti a morální závazky jako ke klientům, kteří je osloví telefonicky:

Pracovník linky důvěry aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává. Pomoc pracovníka linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí. 

Klient na e-lince důvěry vystupuje anonymně pod zvolenou přezdívkou a heslem. Rozhovor mezi ním a pracovníkem linky důvěry je pro možnost opakovaného připomenutí si rozhovoru klientem zaznamenán - přístup k němu má však pouze klient sám, linka důvěry, která s ním rozhovor vedla, a jako administrátor www stránek nezbytně i operátor InternetPoradny.cz

Povinností pracovníka linky důvěry a operátora InternetPoradny.cz je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí linky důvěry a o.s. InternetPoradny.cz nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyjádření a se souhlasem klienta.

Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie. Pracovník linky důvěry nesmí používat linku k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emociálních, náboženských aj. potřeb či přání. Pracovník linky důvěry prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány ČAPLD, jejíchž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince důvěry. Po celou dobu práce na lince důvěry vystupuje jako člen týmu a má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.


Pomoc na e-lince důvěry je dosažitelná v daném časovém limitu. Pracovník linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na lince a e-lince důvěry.

Vytvořeno po konzultaci s LD a schváleno správní radou o.s. InternetPoradna.cz, v Olomouci dne 19. ledna 2004.

Created by Netsimple